Poplatek ze psů

Evidence psů

Místní poplatek ze psů
 

vyřizuje Odbor všeobecný; I.patro dveře č. 12, Šmerdová Tamara
 tel.: 545 427211; 778487340; E-mail: umc@chrlice.brno.cz 
základní právní předpisy zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 
zákon č. 500/200S Sb., správní řád
vyhláška statutárního města Brna č. 13/2015, o místních poplatcích 

Informace

  • Místní poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa (poplatník), a to městské části příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla.
  • Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
  • Poplatník je povinen podat písemné "Ohlášení k poplatku" a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na vznik poplatku nebo jeho výši do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností.
  • Ohlášení psa do evidence je povinen učinit každý držitel psa, a to i v případě, kdy jeho pes poplatku nepodléhá, příp. byl od poplatku osvobozen.
Od poplatku je osvobozen:

Držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod (podle zákona o sociálním zabezpečení), osoba provádějící výcvik psu určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon o myslivosti).

Od poplatku jsou dále osvozozeni:

Organizační složky státu, příspěvkové organizace, Červený kříž a nadace, které jsou držiteli psů, osoby, které mají v držení psa z útulku po dobu převzetí a držitelé záchranářských psů, o jejichž osvobození od poplatku požádají záchranné brigády kynologů do 30.11. předchozího roku na rok následující.

Sazba místního poplatku ze psů v MČ Brno-Chrlice

Základní sazba:

rodinný dům 200,- Kč / rok
bytový dům 1.000,- Kč / rok

Osoby pobírající starobní nebo invalidní důchod, pokud je jediným zdrojem příjmu, a osoby pobírající souběžně starobní a vdovský (vdovecký) důchod, poživatel sirotčího důchodu:

rodinný dům 100,- Kč / rok
bytový dům 200,- Kč / rok

Zvýšení poplatku za druhého a každého dalšího psa +50%.

Poplatek je splatný do 31.3.
Poplatek je možné uhradit přímo u pí Šmerdové, I. patro, dveře č. 12, nebo na účet č. 2301058192/2010 vedeného u Fio banky, a.s. VS 2302000+čísloznámky.
oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno