Červený kohout ...


Mikroprojekt

Červený kohout nikdy nespí aneb Kdo je připraven, není zaskočen


Projektová schéma: Operační program přeshraniční spolupráce SR - ČR, 2007 - 2013, Fond mikroprojektů

Vyhlašovatel / zadavatel grantu: Region Bílé Karpaty
Kód projektu: CZ/FMP.10/0261
Projektové území: město Brno, Brno - Chrlice, obec Krajné
Koordinující příjemce: Statutární město Brno, městská část Chrlice
Partneři: Obec Krajné, SR
 
Trvání projektu: 1/7/2013 - 30/06/2014
Náklady na projekt: 22 351,31 €
Spolufinancování ze zdrojů EU: 18 997,76 €
Spolufinancování z rozpočtu žadatele: 3 352,55 €
 Hlavní cíl projektu:

Prohloubení spolupráce mezi partnery v oblasti kulturních a společenských výměn místních iniciativ na obou stranách příhraničního regionu, s důrazem na propagaci historie, tradic a současného života.

Specifické cíle mikroprojektu:
  • Prohloubení a inovace trvalé přeshraniční spolupráce samospráv, dobrovolných hasičských sborů a seniorů.
  • Vytvoření nových kontaktů mezi místními iniciativami v oblasti folklorních aktivit a mezi znevýhodněnými skupinami.
  • Propagace historie, folklóru, tradiční výroby a života znevýhodněných skupin v příhraničním regionu.

Přínos projektu pro region
Žadatel a přeshraniční partner spolupracují spolu už od roku 2006. Doposud spolupracovali na realizaci přeshraničních projektů v oblasti kulturně - společenských výměn. Záměrem projektu je upevnit stávající spolupráci mezi hasiči, seniory a samosprávami. Rozšířit přeshraniční spolupráci na obyvatele a veřejnost obecně. Prostřednictvím vzájemného poznávání přeshraničních regionů - umožnit jim navázat nová partnerství.
Spoluprací na zatraktivnění území obou obcí a realizací společenských a kulturních aktivit se vytvoří potenciál pro získávání vzájemných kontaktů a možnosti pro vypracování dalších společných přeshraničních projektů. Spolupráce povede v neposlední řadě k neformálnímu setkávání obyvatel a navazování pracovních i osobních přeshraničních vztahů. Realizací projektu se rozšíří přeshraniční spolupráce na další skupiny obyvatelstva, vytvoří se nové vztahy mezi místními iniciativami působícími v oblasti folklóru a zapojí se do přeshraniční spolupráce i znevýhodněné - handicapované skupiny obyvatel.
Mikroprojekt přispěje k odstranění socio-ekonomických zábran - aktivity budou pro veřejnost a seniory cenově dostupné a finančně přijatelné také po ukončení mikroprojektu. Jde o aktivity, které umožní i skupinám s nižším finančním zajištěním poznávat příhraniční regiony, jejich kulturní a historický potenciál.
Přidanou hodnotou projektu je vytváření mezigeneračních vztahů mezi dětmi, mládeží, dospělými a handicapovanými občany během realizace aktivit, vytvoření platformy pro nové kontakty a nenásilné poznání způsobu života. Během realizace aktivit v Ústavu sociální péče pro nevidomé a v Komunitním centru pro autisty Drahuškovo účastníci poznají různé způsoby terapie pro handicapované, ale i místní řemesla a budou moci porovnávat místní tradiční způsoby výroby. Navázáním kontaktů a nového partnerství mezi místními iniciativami v oblasti folklóru si partneři v příhraničním regionu vytvoří prostor pro poznávání kulturní minulosti, ale i současnosti. Prostřednictvím prezentace svých aktivit - vystoupeními před veřejností, přispějí k odstraňování kulturních bariér a k rozvoji přeshraničních kontaktů.
Účelem realizace mikroprojektu je také přilákání většího množství návštěvníků do příhraničních regionů, s čímž souvisí i sekundární hospodářské posílení regionu.
Realizované aktivity přispějí k přílivu návštěvníků do regionu, k využití poskytovaných služeb (ubytování, stravování) a ke zvýšení tržeb. Co samozřejmě může vytvořit vhodné podmínky i pro vytvoření nových pracovních míst v přihraničním regionu.

Výstupy projektu:


Realizace kulturních a společenských akcí:
  1. Memoriál Jána Dlhého v Krajném
  2. Přeshraniční spolupráce v oblasti folklóru – Burčákové slavnosti
  3. Memoriál Leopolda Šroma v Chrlicích
Aktivity zaměřené na integraci znevýhodněných skupin:
  1. Tradiční řemesla v Drahuškove. Hrady Trenčianského kraje
  2. Tradiční řemesla v Chrlicích a historie Brna

Setkání hasičů a folklorních spolků

Počátek přátelství a spolupráce mezi obcemi Chrlice a Krajné se datuje k roku 2005. Týká se nejen zástupců radnice, ale vzájemně se přátelí a setkávají i zástupci chrlických a krajňanských spolků. Právě přátelské vazby se staly předmětem mikroprojektu přeshraniční spolupráce Chrlice – Krajné, který probíhal od podzimu 2011 do léta 2012. Tehdy se setkávaly děti základních škol našich obcí v rámci volnočasových aktivit v oblasti umělecké. Tento projekt s názvem „ Tancuj, maluj, spievaj, cez hranice snívaj “ byl úspěšný a peníze z evropských fondů získány. Přínosem projektu byla nově navázaná přátelství dětí, seznámení s odlišnou kulturou a pro české děti získání schopnosti rozumět slovenštině, která se mladé české generaci stále více vzdaluje.
Po úspěšném zakončení tohoto projektu se zástupci obou obcí rozhodli pro projekt další, tentokráte zaměřený na spolupráci spolků, především hasičských sborů obou obcí. Tak vznikl projekt nesoucí název „ Červený kohout nikdy nespí aneb Kdo je připraven není zaskočen “.

My v Krajném:
První dvě aktivity tohoto projektu proběhly ve dnech 20. a 21. července 2013 v Krajném u příležitosti hasičských závodů „ Memoriál Jána Dlhého “. Zúčastněnými ze strany naší obce byli kromě zástupců radnice především členové Sboru dobrovolných hasičů Chrlice a zástupci veřejnosti. Programem prvního dne setkání byly samotné závody, a to soutěž hasičských družstev v provedení požárního útoku a ve štafetě. Následovala soutěž jak pro hasiče, tak pro veřejnost v rozvinutí hadic na cíl. Program byl doplněn o ukázku záchrany zraněné osoby z havarovaného vozidla a výměnu zkušeností v oblasti používání požární techniky. Zástupci veřejnosti si pak mohli vyzkoušet použití ručního hasicího přístroje.
Programem druhého dne byla návštěva komunitního centra Drahuškovo, které se nachází v části obce Krajné zvané Žadovica a je určeno pro obyvatele trpící autismem. Kromě prohlídky tohoto centra si návštěvníci vyzkoušeli tradiční řemesla jako pletení košíků, tkaní bez použití stavu, výrobu sýrů, plstění a předení vlny.


Naši hasiči jak je neznáme: Petr Novák plete košík a Martin Prokeš s kolovratem

Druhá skupina chrlických hostů především z řad veřejnosti navštívila Beckovský hrad, kde si vedle prohlídky mohla posedět v hradní čítárně, shlédnout některou ze středověkých her či si vyzkoušet střelbu z luku.
Jsme přesvědčeni, že všichni chrličtí hosté byli spokojeni nejen s programem dvoudenního pobytu v Krajném, ale i srdečností s jakou se nám slovenští přátelé věnovali.

Krajňanci v Chrlicích:
Další aktivita tohoto projektu byla zaměřena na spolupráci v oblasti folklóru. Uskutečnila se u nás v Chrlicích. Cílem této aktivity bylo vytvoření nového partnerství mezi místními iniciativami, které se věnují folklóru, a realizoval se formou setkání folklórního spolku Krajňanec a mužského pěveckého sboru Zvonica u příležitosti chrlických „Burčákových slavností 2013“ dne 14. září 2013. Kulturní program tohoto sobotního odpoledne byl zahájen vystoupením dětí místní mateřské a základní školy, následovaly ukázky pěveckého umění žáků ZUŠ Smetanova a vystoupení mladého chrlického trumpetisty Dominika Němce. Vyvrcholením kulturního odpoledne byla vystoupení členů folklorních souborů české a slovenské strany. Chrlický folklór byl zastoupen mužským pěveckým sborem Zvonica, folklór slovenský členy folklorního spolku Krajňanec.


Mužský pěvecký sbor Zvonica a folklorní spolek Krajňanec

Snad všichni přihlížející diváci se nechali strhnout působivým a temperamentním vystoupení těchto mladých krajňanských tanečníků, kteří se mohou pyšnit úspěchy nejen na domácích pódiích ale i na pódiích Evropy, severní Afriky, Číny či Indonésie.
Setkání chrlických spolků s Krajňancem pokračovalo následující den dopoledne, kdy si do zámecké zahrady CSS přišli zazpívat s cimbálem členové Zvonice, Klubu žen, Klubu důchodců, Klubu vinařů, zástupci veřejnosti i klienti CSS. Velikou radost nám udělali naši stárci ze Spolku pro zachování kulturních tradic, kteří našli odvahu si společně s členy Krajňance zatancovat a naučili se jeden z jejich folklorních tancům. Mají naše velké uznání, neboť s téměř profesionálními krajňanskými tanečníky „drželi krok“ a umožnili přihlížejícím divákům krásný kulturní zážitek.


Krajňanec a Spolek pro zachování kulturních tradic

Po dvou dnech plných zážitků, kulturních aktivit a nově navázaných přátelství jsme se našimi krajňanskými hosty rozloučili. Doufáme, že účastníci na obou stranách si na tyto dva zářijové dny rádi vzpomenou a těšíme se na setkání další, které se uskuteční na jaře 2014, kdy se setkají senioři obou obcí.

Setkání seniorů

Po úspěšném setkání zástupců krajňanských a chrlických spolků v loňském roce se společného setkání v rámci mikroprojektu dočkali i senioři obou obcí. V úterý 1. dubna jsme u nás v Chrlicích přivítali hosty z Krajného, kteří společně se svými přáteli z řad našeho Klubu důchodců strávili příjemný  a společnými aktivitami nabitý den.
Dopoledním programem byla návštěva Centra sociálních služeb pro zrakově postižené za účelem seznámení se s užšími, znevýhodněnými skupinami obyvatel, žijících na opačné straně hranice. První setkání s těmito handicapovanými občany bylo pro naše krajňanské hosty nanejvýše překvapující. Klienti CCS je totiž přivítali hudebním vystoupení v podobě opery na motivy pohádky „ O dvanácti měsíčkách “, kterou pod vedením pana ředitele Ing. Palečka zazpívali společně se členy chrlického pěveckého spolku Trylek.

Následovala exkurze po zámečku, v jehož prostorách CSS sídlí. Během ní se slovenští hosté seznámili se speciálními pomůckami pro nevidomé a slabozraké, zúčastnili se muzikoterapie a vyzkoušeli si práci v keramické dílně.
Odpoledním programem byl výlet po pamětihodnostech města Brna. Návštěvu vily Tugendhat vnímali všichni zúčastnění nejen jako raritu bytové architektury funkcionalistického stylu, ale také jako symbolické vyjádření lidského spojení národů, které byly právě na tomto místě před dvaceti dvěma lety rozděleny politickým rozhodnutím.

Symbolické stvrzení přátelství pod historickým platanem , který se stal místem rokování premiérů Klause a Mečiara o rozdělení Československa v srpnu 1992.

Další zastávkou byl hrad Špilberk, který již více než sedm století vytváří významnou dominantu města Brna. Jeho funkce se historicky měnila, a tak zdi hradu vyvolávaly v Brňanech v různých obdobích jak pocity ochrany a bezpečí, tak ohrožení a strachu. Cílem naší návštěvy byla část špilberské pevnosti, která svého času sloužila jako vězení pro zvláště těžké a nebezpečné zločince. Nejtvrdším žalářem byly právě námi navštívené špilberské kasematy, kobky, vestavěné do postranních hradních příkopů. Zakončením této prohlídky a výstupem z ponurých podzemních prostor na denní světlo, si každý z nás uvědomil, jak je nám na světě dobře.

Náš pobyt na Špilberku a vlastně celé setkání přátel z obou stran hranice bylo zakončeno působivým výhledem na brněnské panorama z hradních teras.
Pevně věříme, že se slovenským hostům u nás na Moravě líbilo a na chvíle strávené společně s námi budou rádi vzpomínat.
Nutno ještě podotknout, že hluboce smekáme před fyzickou kondicí jak našich, tak slovenských seniorů.
Společně se těšíme na poslední závěrečnou aktivitu tohoto mikroprojektu, která se uskuteční v květnu tohoto roku opět u nás v Brně-Chrlicích.

Městská část Brna - Chrlice a obec Krajné

Vás při příležitosti realizace mikroprojektu přeshraniční spolupráce

Červený kohout nikdy nespí aneb Kdo je připraven, není zaskočen

(CZ/FMP.10/0261)

zvou na

 11. ročník Memoriálu Leopolda Šroma,

který se koná ve dnech 3. - 4. května 2014 v Brně – Chrlicích

Program:
3. 5. 2014 Závody v hasičské dovednosti dospělých od 11,00 hod. na Chrlickém náměstí
4. 5. 2014
Závody dětí a mládeže od 13,00 hod. v areálu tenisových kurtů
Soutěž proběhne v kategoriích: mladší žáci, starší žáci, dorost

Program pouze pro členy dobrovolných hasičských sborů:
4. 5. 2014
Demonstrace hasičské techniky za účelem výměny zkušeností a vědomostí:
- návštěva Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Požární stanice BVV, Brno
- muzeum hasičské techniky v Oslavanech

Memoriál Leopolda Šroma

Ve dnech 3. a 4. května 2014 se uskutečnila poslední, závěrečná aktivita mikroprojektu přeshraniční spolupráce Chrlice-Krajné nesoucího název „Červený kohout nikdy nespí aneb Kdo je připraven, není zaskočen“. Tento projekt, který probíhal v letech 2013 a 2014, byl založen na setkávání chrlických a krajňanských spolků, především hasičských sborů obou obcí. Letošní, již 11. ročník hasičských závodů Memoriál Leopolda Šroma se stal důstojnou tečkou za tímto projektem.

Programem prvního dne byly závody v hasičské dovednosti dospělých, které probíhaly na Chrlickém náměstí a v přilehlém parku.

Přestože nám počasí příliš nepřálo a sobotní ráno nás přivítalo 10ti stupňovým poklesem teplot, mohli jsme přivítat 10 družstev hasičů z okolních městských částí a obcí.
Ozdobou závodů bylo bezesporu jedno družstvo chrlických žen, připravených k přátelskému zápolení v hasičských dovednostech.

Program druhého dne, určený pro členy hasičských sborů Krajného a Chrlic, byl zaměřen na demonstraci hasičské techniky za účelem výměny vědomostí a zkušeností. Sestával se z návštěvy Hasičského záchranného sboru JMK spolu s prohlídkou Požární stanice BVV, kde se účastníci seznámili s pracovištěm dvou členů naší jednotky, kteří se věnují hasičskému poslání i ve svém profesním životě. Další zastávkou byla návštěva muzea hasičské techniky v Oslavanech. Po návratu do Chrlic v odpoledních hodinách jsme se opět ocitli v centru hasičského zápolení, tentokráte závodů dětí a mládeže, které se uskutečnily v areálu tenisových kurtů.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem zúčastněným nejen tohoto posledního, ale i všech předešlých setkání, které se uskutečnily v rámci tohoto projektu, za jejich ochotu, čas a pomoc při organizačním zajištění, našim zastupitelům za reprezentaci městské části Brno-Chrlice a v neposlední řadě zaměstnancům úřadu, kteří byli do těchto akcí zapojeni.

Mgr. Monika Sklenářová, místostarostkaoficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno