Potřebuji si vyřídit

Přehled životních situací
Kód ŽS Název životní situace Odbor MMB Útvar ÚMČ
001 Stížnost OKO Útvary ÚMČ dle věcné příslušnosti
004 Petice OKO Útvary ÚMČ dle věcné příslušnosti
005 Použití znaku a vlajky města Brna, znaků a vlajek městských částí.    
006 Uložení tělesných ostatků na čestném pohřebišti města Brna / prohlášení hrobu za čestný. OVV  
007 Udělení čestného občanství města Brna. OVV  
008 Označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov v městě Brně. OVV  
009 Podání, adresovaná Radě města Brna či Zastupitelstvu města Brna dle § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích, v platném znění ORGO  
014 Neschopnost řešit obtížné sociální situace svými silami či pomocí okruhu blízkých osob společensky přijatelným způsobem, zabránění sociálnímu vyloučení. OSP Odbor finanční a sociální
016 Umístění matky (otce) s dítětem do ubytovny pro přechodný pobyt OSP  
027 Potřeba bydlení v domě s pečovatelskou službou.    
036 Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD informace.pdf
              Výňatek ze standardů SPOD.pdf
OSP Odbor finanční a sociální
037 Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví fyzických a právnických osob.    
042 Žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna.    
043 Nájem obecních bytů   Odbor všeobecný
051 Žádost o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna OTS  
052 Provádění výkopových prací ve veřejných prostranstvích v zimním období. OTS Odbor všeobecný
053 Návrh na dispozici s nemovitým majetkem města - prodej, pronájem, směna    
071 Poplatek za znečišťování ovzduší OŽP Odbor všeobecný
072 Úmrtí a zajištění pohřbu OŽP Odbor finanční a sociální
078 Vyhrazená parkovací stání pro invalidní občany   Odbor stavební
079 Vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany.   Odbor stavební
080 Připojení nebo sjezd na silnici nebo místní komunikaci.   Odbor stavební
081 Uzavírka silnice nebo místní komunikace – částečná nebo úplná. OTS Odbor stavební
082 Zvláštní užívání komunikace (ZUK) např. zábor chodníku nebo vozovky, výkop v chodníku nebo ve vozovce, umístění mobilního prodejního stánku atpod.   Odbor stavební
084 Povolení vjezdu do centrální oblasti města Brna pro bydlící.    
085 Povolení vjezdu do centrální oblasti města Brna - firmy.    
089 Sdělení o možném využití pozemků z hlediska územně plánovacích záměrů. OÚPR Odbor stavební
090 Vyjádření k možnosti realizace podnikatelského záměru v konkrétním území. OÚPR  
091 Žádost o změnu schválené územně plánovací dokumentace. OÚPR  
092 Stanovení předběžných regulačních podmínek pro výstavbu. OÚPR  
093 Vyjádření ke studii zástavby. OÚPR  
094 Výměna bytů, přechod nájmu bytu    
095 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna na opravy a modernizaci bytových domů    
096 Příspěvek města na opravy domů prodaných dle pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech    
107 Podání žádosti o občanský průkaz, převzetí vyhotoveného občanského průkazu OSC  
108 Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu OSC ÚMČ Brno - Tuřany
111 Dítě v základní škole OŠMT Odbor finanční a sociální
112 Dítě v mateřské škole OŠMT Odbor finanční a sociální
122 Povolení kácení dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění OŽP Odbor všeobecný
125 Podání žádosti o cestovní doklad, žádost o provedení změn v cestovním dokladu. OSC  
128 Vydání potvrzení a výpisu z evidence obyvatel OSC  
129 Ohlášení změny trvalého pobytu OSC  
134 Odchytová a asanační služba OŽP  
143 Stavební povolení k vodním dílům (§ 15 vodního zákona) OVLHZ, OTS Odbor stavební
159 ŽÁDOST O SOUHLAS S PŘEMÍSTĚNÍM - ZRUŠENÍM1) VÁLEČNÉHO HROBU (PIETNÍHO MÍSTA)1) OOBR  
160 ŽÁDOST O SOUHLAS S JINOU ZMĚNOU VÁLEČNÉHO HROBU (PIETNÍHO MÍSTA)1) OOBR  
161 ŽÁDOST O SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM NOVÉHO VÁLEČNÉHO HROBU (PIETNÍHO MÍSTA)1) OOBR  
162 ŽÁDOST O NÁHRADU ZA OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ NEMOVITOSTI, NA KTERÉ JE VÁLEČNÝ HROB (PIETNÍ MÍSTO)1) UMÍSTĚN OOBR  
163 ŽÁDOST O ODKOUPENÍ NEMOVITOSTI (ČÁSTI NEMOVITOSTI)1), NA KTERÉ JE VÁLEČNÝ HROB (PIETNÍ MÍSTO)1) UMÍSTĚN OOBR  
164 ŽÁDOST O ROZHODNUTÍ, CO JE VÁLEČNÝM HROBEM (PIETNÍM MÍSTEM)1)    
169 Územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití    
170 Závazné stanovisko k územním řízením OÚPR  
171 Závazné stanovisko k vydání územního souhlasu. OÚPR  
172 Svobodný přístup k informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. OVV, OTS Útvary ÚMČ dle věcné příslušnosti
173 Legalizace a vidimace OVV podatelna - sekretariát, sociální úsek
175 Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy OVV  
177 Pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat OŽP  
178 Ochrana zvířat proti týrání – projednávání přestupků a správních deliktů OŽP Odbor všeobený
180 Dotace z rozpočtů městských částí města Brna v oblasti kultury OK Odbor finanční a sociální
181 Pořádání kulturních akcí na území jednotlivých městských částí města Brna OK Odbor finanční a sociální
182 Tíživá nebo krizová situace v životě člověka OSP Odbor finanční a sociální
183 Sociální poradenství pro občany v nepříznivé sociální situaci OSP Odbor finanční a sociální
185 Kam s odpadem? OŽP Odbor všeobecný
189 Povolení k odběru podzemních a povrchových vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) OVLHZ Odbor stavební
190 Povolení změny nebo zrušení povolení k odběru podzemních a povrchových vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) OVLHZ Odbor stavební
191 Povolení změny nebo odstranění vodních děl, která s tímto odběrem souvisejí OVLHZ  
192 Vydání souhlasu ke stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích neovlivňujících odtokové poměry OVLHZ Odbor stavební
193 Schválení místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů, a místa, na nichž lze konat svody zvířat a povolení těchto trhů a svodů OVLHZ  
194 Přijímání oznámení o trvalých stanovištích včelstev Odbor hospodářsko - technický Odbor všeobecný
195 Přijímání oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů OVLHZ Odbor všeobecný
196 Zaevidování zemědělského podnikatele OVLHZ Odbor všeobecný
197 Vydání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele OVLHZ OVLHZ
198 Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele OVLHZ Odbor všeobecný
199 Vydání rybářského lístku OVLHZ Odbor všeobecný
200 Povolení vjezdu do centrální oblasti města Brna - firmy OD  
201 Povolení vjezdu do centrální oblasti města Brna pro bydlící OD  
202 Žádost o vydání územně plánovací informace OÚSŘ Odbor stavební
203 Žádost o vydání územního rozhodnutí OÚSŘ Odbor stavební
204 Žádost o provedení zjednodušeného územního řízení OÚSŘ Odbor stavební
205 Žádost o vydání územního souhlasu OÚSŘ Odbor stavební
206 Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy OÚSŘ Odbor stavební
207 Žádost o spojení územního a stavebního řízení OÚSŘ Odbor stavební
208 Ohlášení stavby OÚSŘ Odbor stavební
209 Žádost o stavební povolení OÚSŘ Odbor stavební
210 Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem OÚSŘ Odbor stavební
211 Oznámení o užívání stavby OÚSŘ Odbor stavební
212 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu OÚSŘ Odbor stavební
213 Žádost o povolení k předčasnému užívání stavby OÚSŘ Odbor stavební
214 Žádost o povolení zkušebního provozu OÚSŘ Odbor stavební
215 Oznámení změny v užívání stavby OÚSŘ Odbor stavební
216 Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení OÚSŘ Odbor stavební
217 Žádost o poskytnutí stavebního příspěvku OÚSŘ  
218 Poplatek ze psů ORF Odbor všeobecný
219 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ORF Odbor všeobecný
220 Poplatek za užívání veřejného prostranství ORF Odbor stavební
221 Poplatek ze vstupného ORF Odbor finanční a sociální
222 Poplatek z ubytovací kapacity ORF Odbor všeobecný
223 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ORF Odbor všeobecný
224 Vítání občánků - souhlas s poskytnutím údajů ÚMČ Odbor finanční a sociálníSoubory ke stažení:
Výňatek ze standardů SPOD.pdf


oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno