Příjem a vyřizování podání

Veškerá podání (tj.žádosti, stížnosti, oznámení, podněty atd.) lze učinit písemně nebo ústně do protokolu. Písemná podání přijímá podatelna úřadu v úřední dny Po, St od 8.00 do 17.00 hodin. Ústní podání lze učinit v úřední dny u příslušného zaměstnance úřadu, který o podání sepíše protokol a předá jej na podatelnu kde bude zapsán do knihy doručené pošty a přiděleno číslo jednací.

Lhůta pro vyřízení podání je max.30 dnů ode dne jeho doručení.

Jedná-li se o podání ve smyslu správního řádu, řídí se postup vyřizování zákonem č.500/2004 Sb, správní řád. Dle tohoto zákona lze rozhodnout v jednoduchých věcech bezodkladně. V ostatních případech, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů, nelze-li rozhodnout ani v této lhůtě může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán (příslušný odbor MMB).

Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 1.1.2000 nabyl účinnosti zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tímto zákonem se naplňuje ústavně zakotvené právo na informace.

Povinnými subjekty, tj.subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti jsou státní orgány a orgány územní samosprávy, dále subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy v rozsahu jejich rozhodovací činnosti.

Žadatel
Žadatelem o informace pro účel tohoto zákona může být každá fyzická nebo právnická osoba.

Způsob poskytnutí informací

  • na základě jeho žádosti
  • zveřejněním (Úřední deska úřadu; Internet: www.chrlice.brno.cz)
Pokud se žádost týká zveřejněné informace může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující samostatné vyhledání a získání zveřejněné informace.

 

Žádost o poskytnutí informace – způsob, náležitosti
Podává se ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo považuje-li žadatel ústně poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být rovněž uvedena příslušná identifikace žadatele (např.elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není podáním ve smyslu tohoto zákona a odloží se. Dnem podání žádosti je den, kdy ji obdržel povinný subjekt.

Posouzení žádosti a poskytnutí informace Posouzení žádosti a poskytnutí informace

  • v případě že, je nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neučiní-li tak žadatel do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
  • v případě že, se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a do 3 dnů tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli
  • poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15-ti dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písm.a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích

O postupu jakým způsobem byla informace poskytnuta se pořídí záznam.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. O prodloužení lhůty a jejích důvodech musí být žadatel informován.

Neposkytnutí informace
Pokud povinný subjekt, i jen zčásti, žádosti o poskytnutí informace nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí s řádným odůvodněním, s výjimkou případů kdy byla žádost odložena. Rozhodnutí se doručí do vlastních rukou žadatele. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k povinného subjektu, který rozhodnutí vydal. Jestliže orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí, kterým by žádosti nevyhověl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti, k povinnému subjektu, který měl rozhodnutí vydat.
oficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno