Starosta MČ

Starostu a místostarosty volí zastupitelstvo z řad svých členů. Musí být občany ČR a za výkon své funkce odpovídájí zastupitelstvu MČ.

Starosta:

  • starosta zastupuje MČ navenek,
  • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti MČ,
  • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva MČ a rady MČ,
  • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
  • má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak MČ.
Místostarosta:
  • plní úkoly, v samostatné působnosti, které náleží do jeho kompetence dle rozhodnutí rady a zastupitelstva,
  • ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu.
Zastupitelstvo MČ může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo MČ, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.

zákon o obcích - starosta
Starosta a místostarosta MČ Brno-Chrlice
 Ing. Lukáš Fila   starosta +420 545 427 210
+420 724 380 473
starosta@chrlice.brno.cz
 Leopold Šrom   místostarosta +420 545 427 218
+420 724 380 474
mistostarosta@chrlice.brno.czoficiální webové stránky městské časti Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno